O projekcie

Projekt pt. Recepta na sukces  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest przez 7 Cubes sp. z o.o.na terenie województwa łódzkiego.

Wartość projektu: 796 660,03 zł
Kwota dofinansowania: 677 160,03 zł
Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 31.08.2021r.

Celem Projektu jest  Podjęcie zatrudnienia/aktywności zawodowej/społeczno-zawodowej u 72 UP(44K,28M), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pow.15lat i więcej, w tym

osoby  bezrobotne ,które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej zamieszkujących(zgodnie z KC) na obszarach powiatów ………………….. ,

Grupa docelowa: Grupa docelowa projektu to 72 osoby (44K,28M)w wieku 15 lat i więcej,  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, które zamieszkują na obszarze województwa  łódzkiego w powiatach zgodnie z załącznikiem w tym:

– 15 % (11 osób) osoby nieletnie i młodociane do 18 r.ż. które uzyskają zgodę opiekunów prawnych na udział w projekcie
– 51 osób bezrobotnych (71%) [31K,20M]
– 21 osób biernych zawodowych(29%) [13K, 8M]
– min. 60% kobiety [44]

Min.50% tj. 36 [22K, 14M] to osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności luz z niepełnosprawnością sprzężoną oraz os. z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osób  całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w tym:

 • Osoby korzystające z PO PŻ
 • Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ust.z dn.12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem pomocy ,spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ust. z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – 10% (7K, 5M) ON

W ramach projektu Recepta na sukces udzielane zostanie wsparcie w ramach niniejszych zadań:

 • ZADANIE 1 – Diagnoza sytuacji UP/opracowanie Integralnej ścieżki Reintegracji

Wsparcie przewidziane dla 72 UP  – 6H/UP , 2 spotkania x 3H

Cel zadania to analiza danych z rekrutacji dotycząca sytuacji zawodowej, osobistej, zdrowotnej uczestnika (w tym otrzymywanej pomocy z POPŻ). W czasie zadania zostanie przeprowadzony indywidualny wywiad pogłębiony (mocne i słabe strony, uzdolnienia, predyspozycje i przeciwskazania do danego zawodu).

 • ZADANIE 2 – Poradnictwo specjalistyczne

Wsparcie przewidziane dla 72 UP – 6H/UP  , 3 spotkania x 2H

Poradnictwo prawne(udzielanie  porad prawnych w formie ustnej i pisemnej, podanie i omówienie odpowiednich przepisów wzorów pism prawnych ,pomoc w podejmowaniu czynności prawnych w zakresie postanowień  sądowych/pozasądowych),poradnictwo ekonomiczne(pomoc w wyjściu z długów nauka gospodarowania  budżetem domowym ,informacje nt. legalnego, bezpiecznego pożyczania).Poradnictwo z zakresu możliwości otrzymania pomocy socjalnej typu mieszkania socjalne.

 • ZADANIE 3 – Pośrednictwo pracy

Wsparcie przewidziane dla 72 UP – 4H/UP  , 2 spotkania x 2H

Wyszukiwanie adekwatnych ofert pracy i przygotowanie razem z uczestnikiem dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV). Przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej omawiając strukturę, cel ,zasady autoprezentacji.

 • ZADANIE 4 – Szkolenia zawodowe wraz z certyfikacją zewnętrzną

Wsparcie przewidziane dla 58 UP – 60H/1UP 

Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi w IŚR potrzebami i potencjałem UP oraz potrzebami właściwego lokalnego  i regionalnego RP (wskazanymi np. w Barometrze zawodów). Program szkoleń i zakres efektów uczenia się opisany będzie w jęz. efektów uczenia się, opracowanych przez Podwykonawcę. Realizowane w projekcie kursy i szkolenia wiązać się będą z zapewnieniem UP możliwości uzyskania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego kompetencje i/lub  kwalifikacje UP. Uczestnicy w ramach projektu będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego. W celu uzyskania kwalifikacji wiedza UP zostanie poddana ocenie i walidacji prowadzącej do certyfikacji przez upoważnioną instytucję zewnętrzną w formie egzaminu. W celu nabycia kompetencji zostaną zrealizowane wszystkie etapy zgodne z Wytycznymi. Weryfikacja faktu nabycia kompetencji poprzez pisemny egzamin wewnętrzny.

 • ZADANIE 5 – Staż zawodowy

Zakres: 3 miesiące, 40 godzin/tydzień (8 godzin dziennie), w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 35 godzin/tydzień (7 godzin dziennie) 44 UP.

Staże umożliwiają nabycie doświadczenia zawodowego w tym również umiejętności praktycznych do samodzielnego wykonywania pracy oraz doświadczenia w środowisku pracy. Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców i ekspertów. Uczestnikom projektu przysługuje również zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium podczas szkoleń zawodowych, stypendia stażowe, koszt badań i ubezpieczenia NNW stażu. Warunki określa REGULAMIN PROJEKTU pt. „Recepta na sukces zawodowy”.

WYJAŚNIENIE POJĘĆ

Osoba bierna zawodowo – osoba niepracująca i nieposzukująca pracy. W grupie osób nieaktywnych zawodowo znajdują się: osoby niewykazujące chęci do zatrudnienia mimo posiadania zdolności do podjęcia pracy, osoby starsze (w wieku emerytalnym) lub takie, które są w wieku produkcyjnym, ale uzyskały uprawnienia rentowe i nie zamierzają powrócić na rynek pracy. Stan bierności zawodowej dotyczy także osób niepełnosprawnych oraz młodzieży, która nie rozpoczęła jeszcze kariery zawodowej lub czasowo wycofała się z rynku pracy z powodu kontynuowania edukacji lub konieczności opieki nad dzieckiem, rodziną.

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.:

 • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
 • Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym
 • Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą
 • Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • Osoby z niepełnosprawnościami,
 • Osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Osoby niesamodzielne,
 • Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020,
 • Osoby odbywające kary pozbawienia wolności (Osoby odbywające karę pozbawienia wolności należą do kategorii osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ale nie mają oni możliwości udziału w projektach realizowanych w ramach RPO WM)
 • Osoby korzystające z PO PŻ.

Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi (Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną). Osoba długotrwale bezrobotna pozostająca bez pracy dłużej niż 12 miesięcy.

Osoba niepełnosprawna – osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.) lub osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 546, z późn. zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011) zaaprobowaną przez Konferencję Ogólną UNESCO. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.